Friday, 30 June 2017

UFO Documentary Film Transcript (Excerpt):
“UFO også i Norge?”
(“UFO also in Norway?”)


Transcript of the interview with Major Espen Steffensen, Royal Norwegian Air Force.

Transcript in Norwegian:
Intervjuer: “Mange lurer på hvordan Det norske forsvaret stiller seg til UFO-meldingene. Kommer det inn slike meldinger til Forsvaret? Og i tilfelle, blir disse registreringene tatt på alvor?

Espen Steffensen er major. Han har i 10 år vært engasjert med UFO-jobbing som en del av tjenesten sin i Luftforsvaret – og har i denne perioden gransket ca. 20 UFO-saker.”

Espen Steffensen: “Ja da, jeg har stelt med dette i både Nord-Norge og i Sør-Norge, og har hatt dette som en bijobb. Forsvaret tar imot meldingene (UFO-meldingene) og behandler de og sender de videre til Forsvarets overkommando.”

Intervjuer: “Dere tar dette alvorlig?

Espen Steffensen: “Vi tar det absolutt alvorlig! Og det er ganske viktig at vi prøver å finne svar på de spørsmålene som stilles, og gjør en objektiv jobb på dette her – og gir en tilbakemelding til den personen som rapporterte til oss. Rapportene mottas da ved for eksempel Forsvarets overkommando. Og man går ut og prøver så å finne ut hva er det som er sett. Vi tar kontakt med Flykontrolltjenesten ved flyplassen og med våre egne radarstasjoner for å finne svar på dette.”

Intervjuer: “Og slik finner Forsvaret en naturlig forklaring på de fleste UFO-sakene – men det blir likevel noen igjen man ikke kan forklare – selv med Forsvarets avanserte utstyr til disposisjon.”

Espen Steffensen: “Det er blant annet et tilfelle over Vestfold (fylke) for noen år siden – hvor det ble observert en sigar-lignende gjenstand. Og vi kunne ikke finne ut noen ting via radar eller Luftkontrolltjenesten hva det var for noen ting som var over Vestfold i det unike området. Det var en episode over Sarpsborg for noen år siden hvor det også ble observert en UFO-lignende gjenstand som vi aldri fant ut hva det kunne være for noen ting.”

Intervjuer: “Hvordan tedde den seg?”

Espen Steffensen: “Den fløy over byen og var vel også sigar-lignende. Men våre radarer har ikke observert den. Og Flykontrolltjenesten hadde ikke kjennskap til den.”

Intervjuer: “Forsvarets blikk er altså også rettet mot UFO-fenomener. Hvorfor er dette så viktig for Forsvaret?”

Espen Steffensen: “Det er jo blant annet alvorlig på grunn av rikets sikkerhet. Og det er også veldig viktig på grunn av forhold til sivile.”

Intervjuer: “Hvorfor er det viktig i forhold til rikets sikkerhet?”

Espen Steffensen: “Det er jo klart at vi har våre radarer som ser hva som foregår i luftrommet over oss. Og vi vil jo helst ikke at ukjente ting skal komme inn over Norge uten at vi har identifisert det.”

_________________________________________________

Transcript in English (translated by Google Translate):
Interviewer: “Many are wondering how the Norwegian Armed Forces react to UFO reports. Are there any such reports sent to the Armed Forces? And in the event, are these registrations taken seriously?

Espen Steffensen is Major. For 10 years he has been involved in UFO work as part of his service in the Air Force – and during this period he has examined approximately 20 UFO cases.”

Espen Steffensen: “Yes, I have been doing this in both Northern Norway and Southern Norway and have had this as an extra job. The Armed Forces receive the reports (UFO reports) and treat them and pass them on to the Armed Forces Command.”

Interviewer: “Do the Air Force take this seriously?”

Espen Steffensen: “We absolutely take it seriously! And it is quite important that we try to find answers to the questions asked and do an objective job on this – and provide feedback to the person who reported to us. The reports are then received by, for example, the Defense Command. And you go out and try to figure out what is seen. We will contact the Air Traffic Control at the airport and with our own radar stations to find answers to this.”

Interviewer: “And so, the Armed Forces finds a natural explanation of most of the UFO cases – but there are still some things you can not explain – even with the military’s advanced equipment at their disposal.”

Espen Steffensen: “This is a case over Vestfold (County) a few years ago – where a cigar-like object was observed. And we could not figure out anything via the radar or the Air Traffic Service what was flying over Vestfold in this specific area. It was an episode in Sarpsborg a few years ago when a UFO-like object was observed, but we never figured out what the object was.”

Interviewer: “How did it fly?”

Espen Steffensen: “It flew over the city and was also cigar-like. But our radars has not observed it. And the Air Traffic Service did not know about it.”

Interviewer: “The view of the Armed Forces is thus also directed at UFO phenomena. Why is this so important to the Armed Forces?”

Espen Steffensen: “It is, among other things, serious because of the security of the nation. And it's also very important because of relationships with civilians.”

Interviewer: “Why is it important in relation to the security of the nation?”

Espen Steffensen: “It is clear that we have our radars that surveilles what is going on in the airspace above us. And we prefer to identify what objects fly over Norway.”

The interview with Major Espen Steffensen starts at 15:01 minutes into the documentary.

(Source: serpentineufo (YouTube channel)

Wikipedia article: “Royal Norwegian Air Force”:

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Norwegian_Air_Force

Wikipedia article: “Vestfold”:


Wikipedia article: “Sarpsborg”:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarpsborg

The logo of the Royal Norwegian Air Force
(wikimedia.org image)Map of Norway (mapsharing.org)
(mapsharing.org image)